Armirano-betonski radovi

Armirano betonski radovi odnose se na izvedbu nosivih konstrukcija. Izvode se od nabijenog betona u koje je uložena armatura.

cijena betoniranja

Kalkulator cijena betoniranja i armiranja

Armirano betonski radovi [EUR]

1. Cijena izrade armature

Dobava, sječenje, savijanje, vezivanje i postava armature B500B. U cijeni rad i materijal.
kg
€ / kg

2. Cijena betoniranja podložnog betona

Betoniranje podložnog betona ispod temelja sa betonom C16/20. U cijenu je uključena dobava, prijevoz i ugradba betona.
m2
€ / m2

3. Cijena betoniranja temelja u zemlji

Betoniranje temelja u zemlji i dvostranoj oplati sa betonom C25/30. U cijenu je uključena dobava, prijevoz, ugradba i njega svježeg betona.
m3
€ / m3

4. Cijena betoniranja nadtemelja

Betoniranje nadtemeljnih zidova sa betonom C25/30. U cijenu je uključena dobava, prijevoz, ugradba i njega svježeg betona.
m3
€ / m3

5. Cijena betoniranja podne ploče

Betoniranje podne betonske ploče d=10 cm sa betonom C25/30. U cijenu je uključena dobava, prijevoz, ugradba i njega svježeg betona.
m3
€ / m3

6. Cijena betoniranja AB zidova

Betoniranje arminrano-betonskih zidova betonom C25/30. U cijenu je uključena dobava, prijevoz, ugradba i njega svježeg betona.
m3
€ / m3

7. Cijena betoniranja AB ploče

Betoniranje armirano-betonske ploče sa betonom C25/30. U cijenu je uključena dobava, prijevoz, ugradba i njega svježeg betona.
m3
€ / m3

8. Cijena betoniranja AB greda, nadvoja, stupova

Betoniranje armirano-betonskih greda, nadvoja, serklaža i stupova betonom C25/30. U cijenu je uključena dobava, prijevoz, ugradba i njega svježeg betona.
m3
€ / m3

9. Cijena betoniranja AB stubišta

Betoniranje armirano-betonskog stubišta betonom C25/30. U cijenu je uključena dobava, prijevoz, ugradba i njega svježeg betona.
m3
€ / m3

10. Cijena betoniranja FERT stropa

FERT strop - dobava elemenata, izrada, montaža i betoniranje rebara, ispuna i tlačne ploče polumontažne stropne konstrukcije sa betonom C25/30.
m3
€ / m3

Sveukupno

Napomena: Cijene su isključivo informativne (bez PDV-a) i ne mogu se koristiti u druge svrhe.


Armirano-betonski radovi

Armirano betonski radovi odnose se na izvedbu nosivih konstrukcija. Izvode se od nabijenog betona u koje je uložena armatura. Beton nastaje miješanjem cementa, agregata i vode. Može sadržavati dodatne aditive koje se koriste za dobivanje tehničkih parametara. Armatura ima ulogu da preuzme vlačna naprezanja koja beton ne može preuzeti. Betoniraju se temelji, ploče, zidovi, stupovi, grede, serklaži, nadvoji, stubišta, ograde. Cijena betoniranja i armiranja ovisi o vrsti i količini željeza, marki betona, načinu ugradnje, obradi i njezi betona, te vrsti konstrukcije. Troškove armirano betonskih radova procijenite unosom količine u kalkulator cijena betoniranja i armiranja.