Geodetski radovi

cijena geodetskih radova

Cijena geodetskih radova

Geodetski radovi [EUR]

1. Cijena geodetskog elaborata

Geodetski elaborat je stručan i detaljan prikaz neke promjene na zemljištu. Potreban je za dobivanje građevinske dozvole.

2. Cijena iskolčenja građevine

Iskolčenje objekta uključuje prijenos dimenzija, položaja točaka i visina objekta definiranih arhitektonskim projektom na teren. Prije početka gradnje potrebno je napraviti iskolčenje objekta.

3. Cijena upis objekta u katastar ili zemljišne knjige

Upis objekta u katastr i zemljišnu knjizi je postupak evidentiranja objekta. Svaki vlasnik izgrađene nekretnine je dužan evidentirati objekt u katastru i zemljišnoj knjizi, kao i svaku promjenu na nekretnini.

4. Cijena iskolčenja međe

Iskolčenje međe je postupak kojim se na terenu određuju granice čestice temeljem katastarskih podataka.

5. Cijena izrade parcelacije

Parcelacija zemljišta je dioba ili spajanje katastarskih čestica. Elaborat se može izrađivati za građevinska i poljoprivredna zemljišta.

6. Cijena geodetskog snimka za legalizaciju

Geodetski snimak grafički je prikaz stvarnog stanja na terenu, položaja i oblika objekata te njihovog međusobnog odnosa. Geodetski snimak u svrhu legalizacije objekta izrađuje se nakon terenskog snimanja nelegalnog objekta i čestice na kojoj se objekt nalazi.

7. Cijena snimanja vodova

Geodetsko snimanje vodova obuhvaća izmjeru položaja lomnih točaka vodova, izmjeru visinskih lomnih točaka vodova, križanja s ostalim vodovima, izmjeru pripadajućih objekata.

Napomena: Cijene su isključivo informativne (bez PDV-a) i ne mogu se koristiti u druge svrhe.

Geodetski radovi

Geodet je stručnjak bez kojeg je nemoguće izgraditi kuću ili provesti bilo koji drugi građevinski projekt. Prije dolaska građevinske tvrtke na gradilište i ulaska teške mehanizacije, ovlašteni geodet mora izvršiti geodetska mjerenja, označiti kotu terena i iskolčiti građevinu. Na temelju toga će se izraditi dokumentacija bez koje nećemo krenuti u izgradnju kuće. Suradnja s geodetom započinje u fazi kupnje parcele, a završava predajom objekta u uporabu.