Uvjeti korištenja

OPĆI UVJETI POSLOVANJA
UVOD
Ovim općim uvjetima korištenja (dalje: Uvjeti) uređuju se odnosi između tvrtke TERA-DOM d.o.o. (dalje: Troškovnik) koja je vlasnik internetske stranice www.troskovnik.net (dalje: Portal) s jedne strane i korisnika usluga (dalje: Korisnik) s druge strane. Korisnik je svaka fizička ili pravna osoba koja koristi pristupa i/ili koristi usluge Portala što podrazumijeva neregistrirane korisnike, registrirane korisnike i poslovne subjekte koji se na osnovi ugovornog odnosa koriste uslugama Troškovnika.

Opće odredbe
1. Pristupom i/ili korištenjem sadržaja ili usluga na Portalu, Korisnik pristaje na uporabu i korištenje Portala u skladu s ovim Uvjetima i prihvaća ove Uvjete kao i sva ostala pravila korištenja predmetnih stranica i usluga koje se putem Portala pružaju. Ukoliko se ne slažete s ovdje navedenim Uvjetima molimo vas da dalje ne koristite ove internetske stranice i usluge koje putem njih pružamo. Korisnik je dužan redovito čitati Uvjete te se smatra da je pristupanjem Portalu upoznat s aktualnim pravilima i uvjetima njihova korištenja. Zadržavamo pravo promjena, modifikacija i dopuna ovih Uvjeta u bilo kojem trenutku. Promjene stupaju na snagu u trenutku objave.
2. Korištenjem sadržaja Portala, Korisnik prihvaća sve rizike koji nastaju iz korištenja Portala te prihvaća koristiti sadržaj Portala isključivo za osobnu uporabu i na vlastitu odgovornost.
3. Troškovnik se u potpunosti odriče svake odgovornosti koja na bilo koji način može nastati iz, ili je na bilo koji način vezana za korištenje ovih internetskih stranica, za bilo koje radnje Korisnika uporabom ili zlouporabom sadržaja ovih internetskih stranica, te za bilo kakvu štetu koja može nastati Korisniku ili bilo kojoj trećoj strani u vezi s uporabom ili zlouporabom korištenja sadržaja ovih internetskih stranica.
4. Troškovnik zadržava pravo u bilo kojem trenutku i bez prethodne najave izmijeniti, ukinuti ili dopuniti bilo koji dio Portala. Zabranjeno je bez pismenog pristanka Troškovnika mijenjati, kopirati, prikazivati ili na bilo koji drugi način koristiti, distribuirati ili prenositi sadržaj ovih internetskih stranica.
5. Portal sadrži linkove na internetske stranice drugih poslužitelja. Troškovnik ne odgovara za sadržaj internetskih stranica treće strane, ne jamči i ne preuzima odgovornost za štetan, ilegalni sadržaj ili druga zakonska kršenja na internetskim stranicama trećih strana.
6. Troškovnik će u najkraćem mogućem vremenu ukloniti bilo koji link ili sadržaj nakon što se u potpunosti uvjeri da on krši pozitivne zakonske propise ili je na bilo koji način štetan ili nepoželjan.
7. Troškovnik je nositelj autorskih prava na svim vlastitim sadržajima (tekstualni, vizualni i audio materijali, baze podataka i programerski kod). Neovlašteno korištenje bilo kojeg dijela portala smatra se kršenjem autorskih prava Troškovnika i podložno je tužbi. Nije dopušteno kopiranje i uporaba bilo kojeg dijela stranice Troškovnika, uključivši podatke koje daju korisnici, bez prethodnog pismenog dopuštenja Troškovnika.
8. Korisnik koji smatra da je Troškovnik povrijedio njegova autorska prava ovlašten je takav sadržaj odmah prijaviti Troškovniku. Troškovnik će svaku takvu prijavu razmotriti odmah te, u slučaju utvrđivanja povrede, u najkraćem roku ukloniti sporni sadržaj.
9. Troškovnik zadržava pravo na privremene prekide u radu internetske stranice zbog tehničkih razloga.
10. Troškovnik ne snosi odgovornost za poremećaj u funkcioniranju internetske stranice uzrokovane višom silom, za koju se smatra da je manifestacija koju Troškovnik nije mogao predvidjeti i koje su uzrokovane izvanrednim okolnostima, posebno kod kvara hardvera, nadogradnje softwarea, napada hackera i sl.
11. Korisnikova komunikacija te dogovori sa poslovnih subjektima koji se oglašavaju na Portalu, uključujući plaćanje i isporuku dobara ili usluga, kao i sve druge odredbe, uvjete, jamstva ili izjave povezane s takvim poslovima, isključivo su odgovornost između Korisnika i poslovnog subjekta.
12. Troškovnik ne snosi odgovornost za bilo kakav gubitak ili štetu bilo koje vrste nastalih kao posljedica takvog dogovora i poslovanja.
13. Na sve međusobne odnose između Troškovnika i Korisnika koji nisu uređeni ovim Uvjetima primjenjuju se na odgovarajući način važeći propisi Republike Hrvatske.

Usluge
14. Troškovnik pruža besplatne i naplatne usluge elektroničkim putem Korisnicima. Usluge se pružaju 24 sata dnevno, 7 dana u tjednu.
15. Besplatne usluge na Portalu uključuju:
• Kalkulator;
• Newsletter;
• Pretraživanje tvrtki;
16. Troškovnik zadržava pravo odabira i mijenjanja vrste, forme, vremena i načina davanja pristupa gore navedenim odabranim uslugama, o kojima će Korisnici biti obaviješteni na način promjenom ovih Uvjeta.
17. Usluga Kalkulator omogućava Korisniku da napravi procjenu troškova za izgradnju kuće, adaptaciju stana ili uređenje okućnice na temelju podataka koje je prethodno unio Korisnik. Da bi koristio uslugu Kalkulator, Korisnik odabire tip Kalkulatora i ispunjava polja koja želi izračunati u pripadajućem obrascu koji pruža Troškovnik na internetskoj stranici.
18. Korisnik može unijeti vlastitu vrijednost ili odabrati vrijednost koju je predložio Troškovnik. Svaki put, nakon unosa vrijednosti, Korisnik će izračunati procjenu troškova odabrane stavke navedenu u hrvatskim kunama (kn), koja će ujedno rezultirati dodavanjem procijenjenog troška pojedinačne stavke ukupnom procijenjenom trošku izgradnju kuće, adaptaciju stana ili uređenje okućnice.
19. Informacije o troškovima izgradnju kuće, adaptaciju stana ili uređenje okućnice koje Korisnik prima u sklopu korištenja Portala ne predstavljaju ponudu u smislu Zakona o obveznim odnosima i samo su procjena vrijednosti građevinskih radova izračunatih na temelju vrijednosti koje je Korisnik unio. Portal je usmjeren samo korisnicima u informativne svrhe.
20. Usluga Newsletter se sastoji od slanja, od strane Troškovnika na e-mail adresu Korisnika, elektronske poruke koja sadrži obavijesti o novim informacijama koje je Troškovnik objavio na Portalu.
21. Troškovnik šalje Newsletter svim Korisnicima koji su se pretplatili. Uslugu Newslettera može koristiti bilo koji Korisnik koji unese e-mail adresu u odgovarajuće polje u obrascu za Newsletter.
22. Usluga Pretraživanja tvrtke omogućuje Korisniku da pretraži poslovne kartice tvrtki koje su prezentirane na Portalu.
23. Otkazivanje usluge Kalkulator i Pretraživanje tvrtki moguće je u bilo kojem trenutku i sastoji se u prestanku korištenja navedenih usluge od strane Korisnika. Pretplatu na Newsletter Korisnik može u bilo kojem trenutku odjaviti putem veze navedene u svakom e-mailu poslanom u sklopu Newsletter usluge.
24. Naplatne usluge uključuju:
• Upis tvrtke;
• Sponzorirani link;
• Sponzorirani članak;
25. Usluga Upis tvrtke sastoji o mogućnosti prikaza podataka o tvrtki Korisnika na Portalu u obliku poslovne kartice čiji sadržaj može sadržavati naziv tvrtke i logotip, adresu, županiju, telefon, e-mail adresu, adresu web stranice, ponudu proizvoda / popis usluge tvrtke, kao i županije u kojim je usluga dostupna. Poslovna kartica tvrtke objavljena u jednom ili više Kalkulatora na Portalu. Korisnik koji koristi ovu uslugu ne može samostalno raditi izmjene ili brisati podatke na poslovnoj kartici, i u tu svrhu je dužan pravovremeno dojaviti promjenu tijekom trajanja usluge na info@troskovnik.net radi održavanja ažurnosti podataka za korisnike Portala.
26. Usluga Sponzorirani link omogućava postavljanje teksta oglasa i elektroničke poveznice unutar pojedinog kalkulatora na proizvod/uslugu Korisnika.
27. Usluga Sponzorirani članak omogućuje Korisniku objavu članka na Portalu.

Narudžba naplatnih usluga
28. Korisnik može naručiti naplatne usluge oglašavanja na Portalu putem e-maila 7 dana u tjednu, 24 sata na dan.
29. Za narudžbu naplatnih usluga na Portalu potrebno je da Korisnik ima aktivnu e-mail adresu.
30. Ugovorni odnos zasniva se sklapanjem ugovora (dalje: Ugovor) između Troškovnika i Korisnika upućivanjem zahtjeva na internetskoj stranici od strane Korisnika prema Troškovnika putem sredstava daljinske komunikacije (dalje: Zahtjev) koji, između ostaloga, sadrži podatke o Korisniku te podatke o traženim uslugama i cijenama te izjavu Korisnika kojom potvrđuje da je pročitao ove Uvjete te da je sa istima suglasan.
31. Zahtjev prihvaćen od strane Troškovnika, zajedno s Uvjetima čini Ugovor.
32. Ugovor s Korisnikom zaključuje se na hrvatskom jeziku.
33. Nakon slanja Zahtjeva za narudžbu usluge, Korisnik prima poruku potvrde primitka narudžbe putem e-maila koja sadrži sve podatke iz Zahtjeva, uključujući, ali ne ograničavajući se na cijenu usluge, uputu za plaćanje, trajanje usluge.
34. U slučaju naručivanja (prihvaćanja ponude Troškovnika), Korisnik treba platiti narudžbu u iznosu koji proizlazi iz sklopljenog Ugovora u roku od 14 dana.
35. Nakon evidentirane uplate ili dostave potvrde plaćanja Korisnika, u roku od 5 radnih dana Troškovnik će Korisniku aktivirati odabranu uslugu uzevši u obzir da se početak trajanja usluge definira danom aktivacije usluge.
36. Troškovnik će obavijestiti Korisnika o aktivaciji usluge putem dostavljene e-mail adrese koju je Korisnik dostavio u Zahtjevu.
37. Troškovnik šalje Korisniku putem e-maila, na e-mail adresu koju je Korisnik dao prilikom naručivanja usluge, račun za plaćene usluge. Faktura se dostavlja e-mailom u obliku elektronske datoteke u PDF formatu.
38. Troškovnik zadržava pravo odbiti Zahtjev ukoliko isti nije potpun ili ukoliko Korisnik nije uredno i potpuno ispunio narudžbenicu, ukoliko je protiv Korisnika pokrenut stečajni ili neki sličan postupak, ukoliko postoji bilo kakvo dospjelo, a nepodmireno dugovanje prema Troškovniku ili postoji mogućnost da bi uključenjem Korisnika mogao oštetiti Troškovnik.

Trajanje ugovora
39. Ugovor se sklapa na određeno razdoblje koje je određeno u Zahtjevu.

Sklapanje ugovora na daljinu
40. Troškovnik će omogućiti Korisniku sklapanje ugovora na daljinu što uključuje sklapanje ugovora putem Interneta, elektroničke pošte, telefona s ljudskim posredovanjem, drugih sredstva daljinske komunikacije.
41. Troškovnik će pri sklapanju Ugovora sredstvima daljinske komunikacije, osobito voditi računa o zaštiti osobnih podataka Korisnika kao i o danim, odnosno uskraćenim privolama od strane Korisnika.
42. Upućivanjem Zahtjeva za sklapanjem Ugovora putem nekog od sredstava daljinske komunikacije, Korisnik daje suglasnost Troškovniku na uporabu tako prikupljenih osobnih podataka do trenutka izričitog opoziva dane suglasnosti.
43. Po primitku Zahtjeva, Troškovnik će u roku 14 (četrnaest) dana poslati elektroničku potvrdu putem pošte o prihvaćanju/odbijanju Zahtjeva. Ukoliko Troškovnik prihvati Zahtjev, navedena potvrda će se smatrati potvrdom prethodne obavijesti.
44. Korisnik koji je na ovaj način sklopio Ugovor, ima pravo raskida u roku od 14 dana od sklapanja Ugovora, a o čemu će Korisnik biti obaviješten u potvrdi. Raskid se podnosi u pisanom ili elektroničkom obliku, a stupa na snagu u trenutku kada je Troškovnik zaprimio obavijest o raskidu ukoliko je isti podnesen u roku iz ovog stavka.
45. Potvrdu o primitka obavijesti o jednostranom raskidu ugovora, Troškovnik će u roku 14 dana obavijestiti Korisnika elektroničkom poštom.
46. Troškovnik je dužan odmah, najkasnije u roku od 14 dana od dana primitka izjave Korisnika o jednostranom raskidu ugovora, vratiti sva plaćanja koja mu je izvršio.
47. Troškovnik će vratiti isplatu istom metodom plaćanja na koji je uplata izvršena, tj. uplatom na račun.
48. Korisnik nema pravo odustati od Ugovora ako je Troškovnik pružio punu uslugu uz izričitu suglasnost Korisnika da je obaviješten da će nakon ispunjenja usluge od strane Troškovnika izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora.

Podaci o korisniku usluga
49. Korisnik usluga sklapanjem Ugovora daje privolu da Troškovnik može koristiti i obrađivati njegove podatke, što uključuje i osobne podatke, za potrebe, koje su taksativno navedene u Zahtjevu, a uključuju potrebe vlastitih evidencija i pružanja usluga, što obuhvaća i provjere identiteta i platežne sposobnosti Korisnika usluga, obradu podataka Korisnika usluga za svrhu smanjenja rizika od mogućeg nastanka šteta i zaštite interesa Korisnika i Troškovnika. Osim toga, Korisnik je suglasan da sklapanjem Ugovora daje privolu da Troškovnik može koristiti podatke Korisnika u marketinškim aktivnostima te da može kontaktirati Korisnika koristeći medije koji su mu dostupni u svrhu informiranja Korisnika o aktualnim ponudama.
50. Korisnik usluga obvezan je na odgovarajući način izvijestiti Troškovnik o bilo kakvoj promjeni podataka odmah, a najkasnije u roku od trideset (30) dana od nastanka promjene. Ako Korisnik usluge ne izvijesti Troškovnik o promjeni podataka, Korisnik usluge će odgovarati za svu štetu koja zbog toga eventualno nastane Troškovniku ili trećima, a ako Korisniku zbog tog propusta računi, opomene zbog neplaćanja i druga Troškovnik pismena ne mogu biti dostavljena, smatrat će se da je dostava na osnovi postojećih podataka valjano izvršena.
51. Upite ili primjedbe vezane uz prikupljanje osobnih podataka korisnik može dostaviti pisanim putem na adresu sjedišta društva TERA-DOM d.o.o., 1. Resnik 90a, 10 000 Zagreb ili na info@troskovnik.net.
52. Troškovnik je ovlašten u svakom trenutku s popisa Korisnika brisati one Korisnike koji krše ove Uvjete ili na neki drugi način usporavaju ili ometaju rad Troškovnika.

Sadržaj oglasa
53. Za sve objave, oglase, poruke, tekstove, prikaze, fotografije, videosnimke, ponude, kataloge, vaučere i drugi materijal (dalje: Sadržaj) objavljen na Portalu, prenesen ili povezan elektroničkom poveznicom (linkom) sa Portalu, isključivo odgovara Korisnik od kojeg je takav sadržaj potekao.
54. Korisnik snosi odgovornost za istinitost sadržaja koje učini dostupnim na Portalu, kao i za kršenje autorskih i drugih prava.
55. Korisnik se obvezuje nadoknaditi Troškovniku svaki trošak kao i svu štetu koja bi nastala na temelju zahtjeva trećih osoba, a po bilo kojoj osnovi vezanoj uz sadržaj dostavljen od strane Korisnika.
56. Troškovnik zadržava pravo odbiti ili obustaviti usluge Korisniku ukoliko smatra da je Sadržaj materijala i/ili Sadržaj oglašavane ponude/usluga neprimjeren, protuzakonit ili na neki drugi način neprihvatljiv. Troškovnik ima pravo bez odgode raskinuti Ugovor s učinkom raskida uzrokovanim krivnjom Korisnika.

Cjenik
57. Cjenik usluga (dalje: Cjenik) kao i sve ostale naknade koje Troškovnik naplaćuje utvrđene su Cjenikom koji vrijedi za vrijeme korištenja usluga.
58. Troškovnik ima pravo mijenjati Cjenik te se obavezuje objaviti ga i učiniti dostupnim svim svojim Korisnicima. Promjene cijena se ne odnose na ugovore sklopljene prije nego je nastupila promjena.
59. Troškovnik može uvesti nove usluge, postojeće izmijeniti ili ukinuti te će o tome obavijestiti svoje Korisnike. Na usluge koje su regulirane Ugovorom, primjenjuju se svi Uvjeti koji su navedeni u tom Ugovoru sve dok taj Ugovor traje.
60. Troškovnik zadržava pravo da, kada to procjeni, ukine besplatne usluge i počne naplaćivati korištenje istih Korisniku pod uvjetom da ga o tome prethodno obavijesti. Ukoliko Korisnik nije suglasan sa naplatom korištenja usluga, Troškovnik mu uskraćuje pravo na tu uslugu.

Pritužbe
61. Korisnik može podnijeti pritužbu Troškovniku u vezi s korištenjem usluga koje pruža elektroničkim putem. Žalba se može poslati u elektroničkom obliku i poslati na info@troskovnik.net. U pritužbi Korisnik treba navesti opis problema. Troškovnik je dužan potvrditi primitak pritužbe i najkasnije u roku od 15 dana razmotriti pritužbu i odgovoriti Korisniku na e-mail adresu navedenu u pritužbi.

Raskid ugovora
62. Ugovor može biti raskinut u sljedećim slučajevima:
• ako Korisnik putem vlastoručno potpisane pravovaljane dokumentacije zatraži raskid unutar propisanih rokova. Raskidni rok iznosi 15 dana, a počinje teći od trenutka kad Troškovnik zaprimi pravovaljanu dokumentaciju za raskid;
• ako Troškovnik za vrijeme trajanja Ugovora sazna za netočnost podataka koje je Korisnik predočio u Zahtjevu, a takvi podaci ne budu valjano ispravljeni u roku od 15 dana od dana dostavljanja obavijesti Korisniku;
• ako Troškovnik zbog razloga izvan njegove kontrole, ne bude u mogućnosti pružati Usluge;
• ako postoji osnovana sumnja da Korisnik koristi uslugu Troškovnika u nezakonite svrhe ili je zloupotrebljava nanoseći štetu Troškovniku ili drugim osobama;
• iz razloga opisanih člankom 38. ovih Uvjeta;
• iz razloga opisanih člankom 56. ovih Uvjeta;
• na temelju pravomoćne odluke nadležnog suda;
• na temelju jednostranog otkaza od strane Troškovnika, bez navođenja razloga, uz otkazni rok od 30 dana;
63. Pravovaljanu dokumentaciju za raskid Ugovora čini vlastoručno potpisana pisana izjava Korisnika o raskidu ugovora koja sadrži naziv usluge koja se raskida.
64. U slučaju otkazivanja naplatne usluge Korisnika prije isteka roka Ugovora, Troškovnik nema obavezu vratiti plaćeni, a neiskorišteni dio pretplate.

Rješavanje sporova
65. Eventualni sporovi pokušat će se riješiti sporazumno, a ukoliko to neće biti moguće, sporove će riješiti stvarno nadležni sud u Zagrebu.

Završne odredbe
66. Sastavni dio ovih Uvjeta su Politika privatnosti i Cjenik.
67. Ovi Uvjeti stupaju i primjenjuju se na sve nove i postojeće Korisnike usluga Troškovnika.

U Zagrebu, 7.11.2018. godine

Podaci o upravitelju Troškovnika:
TERA-DOM d.o.o.
1. Resnik 90a, 10 040 Zagreb
Društvo je upisano u sudski registar kod Trgovačkog suda u Zagrebu, MBS: 080520800, OIB: 66064628355
Temeljni kapital od 20.000,00 kuna uplaćen je u cijelosti.

Cjenik osnovnog oglašavanja

[supsystic-tables id=27]

PDV je uključen u cijenu.
Cjenik je važeći od 7. studenoga 2018. TERA-DOM d.o.o. zadržava pravo izmjene cjenika bez prethodne najave.

UPUTE O POSTUPKU JEDNOSTRANOG RASKIDA UGOVORA SKLOPLJENOG IZVAN POSLOVNIH PROSTORIJA ILI SKLOPLJENOG NA DALJINU

Potrošač može, ne navodeći razlog, jednostrano raskinuti ovaj ugovor, u roku od 14 dana od dana sklapanja ugovora ili po njegovom primitku. Pravo na jednostrani raskid ugovora počinje teći od datuma sklapanja ugovora. Kako bi ostvario pravo na jednostrani raskid, potrošač mora trgovcu pisano dostaviti obavijest u kojoj navodi da raskida ugovor. Obavijest mora biti napisana na trajnom mediju i sadržavati podatke iz obrasca, a može se dostaviti kao pismo poslano poštom ili elektronička pošta. Ako potrošač koristi svoje pravo na jednostrani raskid, neće snositi u vezi s tim nastale troškove. TERA-DOM d.o.o. je dužan bez odgađanja, a najduže u roku od 14 dana od dana zaprimanja obavijesti potrošača o  jednostranom raskidu ugovora, vratiti potrošaču što je platio. Povrat novca bit će izvršen na isti način na koji je potrošač izvršio uplatu. Primjerak obrasca za jednostrani raskid ugovora možete elektronički ispuniti i poslati. Potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu ugovora dostavit ćemo vam, bez odgađanja, elektroničkom poštom.

 

OBRAZAC ZA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA

POTROŠAC:
_____________________________________
(ime i prezime, adresa)

_____________________________________
(e-mail, telefon)

PRIMA:
TERA-DOM d.o.o.
1.Resnik 90a
10040 Zagreb
e-mail: info@troskovnik.net

Ja __________________________ ovim izjavljujem da jednostrano raskidam Ugovor o kupnji usluge navedene na računu broj ______________, isporučene dana ______________.

U _________________, dana ___________________

___________________________
(vlastoručni potpis, ako se obrazac ispunjava na papiru)

Preuzmi obrazac za raskid ugovora